Tietosuojaselosteet

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999), EU:n tietosuoja-asetus (2016/679), 13 artikla

 

Laatimispäivä

22.5.2018

 

Päivitetty

-

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan mitä tietoja Tukku-Immonen Oy kerää asiakkaistaan sekä mihin näitä tietoja käytetään. Ensimmäinen tietosuojaseloste koskee verkkokauppaan rekisteröityneitä asiakkaita ja verkkokaupasta ostaneita asiakkaita. Toisessa selosteessa kerrotaan pelkän uutiskirjeen tilanneiden asiakkaiden tietojen keräyksestä ja käytöstä. Viimeisenä kerrotaan Tukku-Immosen sivuillaan käyttämistä evästeistä sekä kävijätietojen analysoinnista.

 

Asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä

Nimi: Tukku-Immonen Oy, Tuonti- ja tukkuliike

Y-tunnus: 0633083-6

 

Osoite: Koneistajantie 4, 06450 PORVOO

Puhelin: 020 743 3300 (vaihde)

Sähköposti: sales(at)tukku-immonen.com

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Vesa Rautio

Puhelin: 020 743 3300 (vaihde)

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)tukku-immonen.com

 

Rekisterin nimi

Tukku-Immonen Oy:n -asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilausten toimittamiseen ja laskuttamiseen, palveluista ja tuotteista tiedottamiseen sekä asiakaspalvelun kehittämiseen.

Rekisteröiden annettua suostumuksensa asiakasrekisterin tietoja käytetään digitaaliseen suoramarkkinointiin sekä sähköisesti toimitettavaan asiakastyytyväisyyskyselyyn.

Rekisterin henkilötietoja voidaan profiloida markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseksi.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla

  1. Suostumus (Sähköpostimarkkinointi)

Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

 

  1. Sopimus (Tilaus- ja toimitussopimus)

Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

 

  1. Lakisääteinen velvoite (Kirjanpitolaki)

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö

Yritysasiakkaan yhteystiedot:

Organisaation nimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, yhteyshenkilön etunimi, yhteyshenkilön sukunimi, sähköposti, puhelin, gsm, asema, käyttäjätunnus, salasana.

 

Kuluttaja-asiakkaan yhteystiedot:

Etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, salasana, asiakkaan ilmoittama markkinointilupa/-kielto.

 

Toimitustiedot:

Vaihtoehtoinen toimitusosoite, noutopiste, toimitustapa.

 

Ostohistoriatiedot:

Tilatut tuotteet, määrät, hintatiedot, maksutapa.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaiden itseluovuttamiaan tietoja, joko asiakkaan rekisteröityessä verkkokauppaan tai asiakkaan tilatessa tuotteita verkkokaupan kautta tai asiakkaan ollessa yhteydessä Tukku-Immonen Oy:n henkilökuntaan puhelimitse, sähköpostin välityksellä tai myyntitapaamisessa.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tukku-Immonen Oy saattaa luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille toimitusten ja maksutoimintojen järjestämiseksi sekä teknisille yhteistyökumppaneille verkkokaupan toimivuuden varmistamiseksi.

Yhteistyökumppanit käsittelevät tietoja vain palvelun toteuttamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanit eivät luovuta tietoja muille osapuolille eivätkä käytä tietoja muihin tarkoituksiin.

Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan siirtää Tukku-Immonen Oy:n myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneille Tukku-Immonen Oy:n lukuun tehtäviä markkinointitoimenpiteitä varten.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen tuottamisen kannalta tarpeellista.

Mikäli henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, toteutetaan siirto voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, eikä rekisteröidylle lainsäädännöllä taattu tietosuojan taso vaarannu.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään sopimussuhteen hoitamiselle tarpeellisen ajan. Tietoja voidaan säilyttää kauemmin, mikäli laissa määritellyt velvollisuudet niin vaativat. Tällaisia lakeja ovat kirjanpitolaki ja kuluttajakauppaa koskevat lait ja säännökset.

Yritysten yhteyshenkilöiden tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity työskentelee yrityksessä tai rekisteröity kieltää tietojensa käytön tai pyytää tietojensa poistamista.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta. Rekisteri sijaitsee lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain rajatuilla henkilöillä.

Rekisterin käyttö ja muokkaus on sallittu vain Tukku-Immonen Oy:n työntekijöille, joiden työtehtävät edellyttävät rekisteritietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmätoimittajien kanssa on tehty sopimus asiakasrekisterin tietosuojasta. Järjestelmätoimittajat hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat salassapitovelvollisuutta.

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää siirtämään järjestelmästä toiseen ne omat tietonsa jotka hän on rekisterinpitäjälle antanut.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämä vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen koskee vain niitä käyttötarkoituksia, joihin suostumus on alun perin annettu.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tieto niistä henkilötietojen vastaanottajista, joille rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa rekisteröidyn henkilötietojen oikaisuista, käsittelyn rajoituksista sekä henkilötietojen poistoista.

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen kohteeksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle

 

Tietojen profilointi

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan profiloida automaattisesti. Profiloinnilla markkinointimateriaalit kohdennetaan paremmin asiakkaan tarpeita vastaaviksi.

 

Henkilötietojen antamatta jättämisen vaikutus sopimukseen

Mikäli henkilötietoja ei anneta, sopimusta ei synny ja tilausta ei voida toimittaa.

 

Valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700 Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

 

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt sekä muut rekisteriin tai tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla tietosuojaselosteeseen merkitylle yhteyshenkilölle.

 

Uutiskirje

Rekisterin pitäjä

Nimi: Tukku-Immonen Oy, Tuonti- ja tukkuliike

 

Y-tunnus: 0633083-6

Osoite: Koneistajantie 4, 06450 PORVOO

Puhelin: 020 743 3300 (vaihde)

Sähköposti: sales(at)tukku-immonen.com

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Vesa Rautio

Puhelin: 020 743 3300 (vaihde)

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)tukku-immonen.com

 

Rekisterin nimi

Tukku-Immonen Oy:n -uutiskirjerekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito sekä yrityksen tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointi.

Rekisterin henkilötietoja voidaan profiloida markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseksi.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla

  1. Suostumus (Sähköpostimarkkinointi)

Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

 

Rekisterin tietosisältö

Sähköpostiosoite, tieto siitä onko asiakas yritysasiakas vai kuluttaja-asiakas, etunimi, sukunimi, yrityksen nimi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaiden itseluovuttamiaan tietoja asiakkaan rekisteröityessä uutiskirjeen tilaajaksi.

Tietoja voidaan siirtää uutiskirjerekisteriin Tukku-Immonen Oy:n asiakasrekisteristä, mikäli asiakas on antanut suostumuksensa suoramarkkinointitoimenpiteisiin rekisteröityessään verkkokauppaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tukku-Immonen Oy ei luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Tietoja saatetaan luovuttaa teknisille yhteistyökumppaneille. Tekniset yhteistyökumppanit käsittelevät tietoja vain palvelun toteuttamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanit voivat luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille palvelun teknisen toimivuuden varmistamiseksi, eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin.

Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan siirtää Tukku-Immonen Oy:n myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneille Tukku-Immonen Oy:n lukuun tehtäviä markkinointitoimenpiteitä varten.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, toteutetaan siirto voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, eikä rekisteröidylle lainsäädännöllä taattu tietosuojan taso vaarannu.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaoloajan. Rekisteröity voi peruuttaa tai kieltää suoramarkkinoinnin itse uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Edellä mainitun toimenpiteen jälkeen rekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää tieto markkinointitoimenpiteiden kieltämisestä.

Sähköpostiosoite poistuu rekisteristä myös, mikäli vastaanottajan sähköpostiosoitteesta tulee ilmoitus virheellisestä osoitteesta.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta. Rekisteri sijaitsee lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain rajatuilla henkilöillä.

Rekisterin käyttö ja muokkaus on sallittu vain Tukku-Immonen Oy:n työntekijöille, joiden työtehtävät edellyttävät rekisteritietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmätoimittajien kanssa on tehty sopimus asiakasrekisterin tietosuojasta. Järjestelmätoimittajat hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää siirtämään järjestelmästä toiseen ne omat tietonsa jotka hän on rekisterinpitäjälle antanut.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämä vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tieto niistä henkilötietojen vastaanottajista, joille rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa rekisteröidyn henkilötietojen oikaisuista, käsittelyn rajoituksista sekä henkilötietojen poistoista.

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen kohteeksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle

 

Tietojen profilointi

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan profiloida automaattisesti. Profiloinnilla markkinointimateriaalit kohdennetaan paremmin asiakkaan tarpeita vastaaviksi.

 

Henkilötietojen antamatta jättämisen vaikutus

Mikäli henkilötietoja ei anneta, uutiskirjettä tai asiakastyytyväisyyskyselyä ei voida toimittaa.

 

Valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700 Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

 

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt sekä muut rekisteriin tai tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla tietosuojaselosteeseen merkitylle yhteyshenkilölle.

 

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän päätelaitteelle sivustolla vierailun aikana. Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta tai haittaa sen käyttöä.

Verkokauppamme käyttää evästeitä esimerkiksi käyttäjäsession (istunnon) ylläpitämiseen, joka tarkoittaa, että

- valitsemasi tuotteet pysysvät ostoskorissa
- kertaalleen syöttämiäsi tietoja ei tarvitse syöttää uudelleen

Käytämme sivustolla myös Google Analytics-verkkoanalytiikkapalvelua. Evästeiden ja analytiikkapalvelun käytön tarkoituksena on kerätä ja analysoida tilastotietoa verkkosivun kävijöistä. Kerätyillä tiedoilla pyrimme kehittämään sivuston sisältöä ja palveluita, jotta sivuston käyttökokemus olisi mahdollisimman hyvä.

Keräämme käyttäjistä muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, laitetyyppi, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle, miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle, mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon. Lisätietoja Google Analyticsin tietosuojasta ja evästeiden käytöstä voit lukea alla olevasta linkistä

 https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=fi

Google Analyticsiin tallennettua käyttäjätason ja tapahtumatason dataa säilytetään 50 kuukautta, jonka jälkeen data poistetaan automaattisesti.

Sivustollamme on YouTube-videopalvelusta peräsin olevaa materiaalia, josta voi latautua evästeitä, joita emme voi hallita. Näitä evästeitä kutsutaan kolmannen osapuolen evästeiksi. Sivustollamme on käytössä myös sosiaalisen median yhteisöliitännäisiä (Facebook), joiden avulla käyttäjä voi lisätä verkkosivun sisältöä erilaisiin yhteisöpalveluihin.

Edellä mainitut palveluidentarjoajat voivat kerätä tietoja kävijöistä ja asentaa evästeitä käyttäjien laitteille. Tutustu palveluntarjoajan tietosuoja- ja evästekäytäntöihin palvelutarjoajan omilla sivuilla.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista, mutta tällöin kaikkien palveluiden toimivuutta ei voida taata.

Käyttäjä voi estää myös Google Analyticsin käytön osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout